سفارش پکیج های سرچ-کلیک (ورودی از گوگل)

نام پکیج : رایگان

(تعداد وروودی از گوگل : ۱۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم: ۱۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۲۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۲۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۱ روز )

 

نام پکیج : A 

(تعداد وروودی از گوگل : ۱۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۱۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۲۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۲۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۱-۳ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۲۰ تومان ) – (قیمت کل : ۴۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : B

(تعداد وروودی از گوگل : ۲۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۲۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۴۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۴۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۲-۴ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۸٫۷۵ تومان ) – (قیمت کل : ۷۵۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : C

(تعداد وروودی از گوگل : ۳۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۳۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۶۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۶۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۳-۶ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۶٫۶۶ تومان ) – (قیمت کل : ۱۰۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : D

(تعداد وروودی از گوگل : ۴۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۴۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۸۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۸۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۴-۸ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۶٫۲۵ تومان ) – (قیمت کل : ۱۳۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : E 

(تعداد وروودی از گوگل : ۵۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۵۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۱۰۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۱۰۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۵-۱۰ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۵ تومان ) – (قیمت کل : ۱۵۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : F 

(تعداد وروودی از گوگل : ۱۰۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۱۰۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۲۰۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۲۰۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۷-۲۰ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۲٫۵ تومان ) – (قیمت کل : ۲۵۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : G

(تعداد وروودی از گوگل : ۱۵۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۱۵۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۳۰۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۳۰۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۱۰-۳۰ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۱ تومان ) – (قیمت کل : ۳۳۰۰۰۰ تومان )

 

نام پکیج : H 

(تعداد وروودی از گوگل : ۲۰۰۰۰ عدد)  – (تعداد کلیک دوم(رایگان) : ۲۰۰۰۰ عدد ) – (تعداد کل کلیکها : ۴۰۰۰۰ عدد) – (تعداد جستجوهای انجام شده : تا ۴۰۰۰۰ عدد) – (مدت زمان ارسال ترافیک : ۱۵-۴۰ روز ) – (قیمت تمام شده هر کلیک : ۱۰ تومان ) – (قیمت کل : ۴۰۰۰۰۰ تومان )